Regulamin Sklepu Internetowego Venturi Ballerinas

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowego zarejestrowany pod adresem www.venturiballerinas.com należy do spółki GP DELIVERY SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Aleksandrówka 26-900, ul. Królewska 72, wpisana w KRS pod numerem 0000164982 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydz. Gosp. KRS w Warszawie, NIP 8121800608, REGON 672967411
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
1.4.2. Sprzedawca / Usługodawca GP DELIVERY SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Aleksandrówka 26-900, ul. Królewska 72, wpisana w KRS pod numerem 0000164982 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydz. Gosp. KRS w Warszawie, NIP 8121800608, REGON 672967411    

1.4.3. Produkt / Towar– produkty oferowane przez Sklep Internetowy Venturi Ballerinas, do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową sklepu.
1.4.4. Strony – Sprzedawca / Usługodawca i Klient.
1.4.5. Sklep – Sklep Internetowy Venturi Ballerinas, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.venturiballerinas.com
1.4.6. Cena – cena brutto Produktu/Towaru zamieszczona przy informacji o Produkcie. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy Towaru.
1.4.7. Koszty dostawy – opłata za dostarczenie towaru od Sprzedającego do Klienta.
1.4.8. Dostawa – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Produktu/Towaru od Sprzedającego do klienta za opłatą.
1.4.9. Zamówienie – zamówienie na Produkt/Towar złożone w sklepie przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.4.10. Pliki cookies – małe pliki tekstowe przesyłane do komputera Klienta, w których zawarte są informacje niezbędne do prawidłowego działanie Sklepu. Za pomocą plików cookies nie są analizowane, przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
1.5. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w zakresie prawa, zgodnie z normami oraz poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej. Klient zobligowany jest do wstrzymania się od aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.6. Wymagania techniczne do korzystanie ze Sklepu:
komputer, urządzeni mobilne, urządzenie medialne, dostęp do Internetu, ades e-mail, zainstalowana przeglądarka internetowa, akceptacja plików cookies.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@venturiballerinas.com.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@venturiballerinas.com.

3. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i stanowi wartość brutto-zawiera podatki.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym ma miejsce za pomocą Formularza Zamówień.
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.5. Sklep realizuje zamówienie dla Klientów na terenie Polski.
3.6. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na butach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów butów, prezentowanych w sklepie internetowym.

3.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU

4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.3. Sprzedający na każdy sprzedany Towar/Produkt wystawia paragon, lub fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy oznaczyć w trakcie składania zmówienia wraz z podaniem danych firmy, w tym numeru NIP. Dokonując zakupów Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia Faktury bez podpisu. Paragony oraz faktury VAT wstawiane są w momencie, skompletowania i przygotowania Produktu/Towaru do wysyłki.

5. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU, KOSZTY DOSTAWY

5.1. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza kurier (UPS lub DPD lub DHL) zgodnie z cennikiem Sklepu. Chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.4. Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego Produktu, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres email podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, wyrazić zgodę na podzielenie Zamówienia na kilka dostaw, zrezygnować z realizacji Zamówienia. W ostatnim przypadku Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej za dane Zamówienie. Dodatkowe roszczenia z tytułu nie zrealizowania zamówienia nie będą uwzględniane.

5.5 Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą na adres email: office@venturiballerinas.com

6. WARUNKI REKLAMACJI

6.1. Kupujący zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: office@venturiballerinas.com skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu produktu (wydrukowany e-mail potwierdający zakup w sklepie www.venturiballerinas.com)  oraz dane do przelewu, a następnie wysłać zakupiony towar.
6.2. Wraz ze reklamowanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu
– wypełniony formularz reklamacji
6.3. Zwracany Towar powinien być wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich , wyłącznie na adres:
Venturi Ballerinas, ul. Opaczewska 67/4, 02-201 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. Kupujący ponosi koszty wysyłki produktów.
6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać umieszczony w oryginalnym pudełku, opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
6.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu i przesyłki z reklamowanym Towarem.
6.6. W razie uznania reklamacji, wadliwy Towar zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.
6.7. W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Towar w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony. „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6.8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem internetowym: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.2.Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
7.3. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z niesuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
7.4. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

7.5. Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu
– wypełniony formularz zwrotu
7.6. Zwracany Towar powinien być wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:
Venturi Ballerinas, ul. Opaczewska 67/4, 02-201 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”.
7.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać umieszczony w oryginalnym pudełku, opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
7.8. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 7.3. niniejszego paragrafu wymagania, w przeciągu 14 dni Sklep dokona zwrotu na wskazane konto, wszystkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym najniższych standardowych kosztów dostawy. Koszt odesłania towaru do sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy, ponosi kupujący. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie dokonany na kartę. Jeśli na życzenie klienta wystawiana była faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana do Klienta przesyłką priorytetową faktura korygująca

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1 Administratorem danych osobowych jest GP DELIVERY SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Aleksandrówka 26-900, ul. Królewska 72, wpisana w KRS pod numerem 0000164982 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydz. Gosp. KRS w Warszawie, NIP 8121800608, REGON 672967411
8.2 Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

8.3 Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych.

8.4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
10.4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
10.4.1. Zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
10.4.2. Blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
10.4.3. Różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.